สักชุดไหมค...

in wherein •  4 months ago 

สักชุดไหมครับ
ส่งเยอะมาก ของสั่งมาเยอะเหมือนกัน ทำให้ผมเองจำไม่ได้เลยว่าโซฟาตัวนี้ชื่ออะไร ส่งไปตั้งแต่เมื่อไร แต่สวยมากว่าไหมครับ สักชุดไหมครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!