สืบสานวันล...

in wherein •  4 months ago 

สืบสานวันลอยกระทง

เชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้กระทำการไม่สมควรเหมาะสมกับแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานานของประชาชนคนไทย

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

🌹

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Thank you.

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting