Season of PM 2.5 is coming back to Thailand ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางฝุ่นละอองกลับมาอีกแล้ว

in hive-148441 •  2 months ago 
วันนี้ไปทำธุระที่ธนาคารออมสินสำนักงานสาขาใกล้บ้าน ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็พบว่า ธนาคารออมสินน่าจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับคนในระดับรากหญ้าหรือคนที่ต้องการจะประกอบธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ เรียกได้ว่าเป็นธนาคารเพื่อประชาชน มีทั้งเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบ หรือแม้กระทั่งการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้คุณได้สร้างอาชีพใหม่ ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่จะมีเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่โครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนมีมานานแล้วหลายปี

Photo by Foto-Rabe from Pixabay

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ ก็ดูเหมือนว่าจะมีการผ่อนปรนมากกว่าธนาคารของเอกชนรายอื่นๆ หากคุณไม่มีประวัติทางการเงินชนิดที่เรียกว่ากู้ซ้ำซ้อน มีการผิดชำระมาหลายที่ ติดเครดิตบูโรแต่มีการปรับปรุงบัญชี ก็มีโอกาสที่จะสามารถกู้เงินมาใช้เพื่อดำรงชีพหรือสร้างอาชีพในช่วงที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้คุณลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร วันนี้อาจจะกู้ไม่ผ่านจะได้มีการเตรียมตัวไว้ในโอกาสต่อไป

ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จังหวัด/พื้นที่เสี่ยง สามารถพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน สามารถสั่งการได้ทันทีในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤต เช่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคเหนือ 17 จังหวัด

มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ ยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง การก่อสร้างและผังเมือง และภาคครัวเรือน เช่น การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ก่อนวันที่กฎหมายกำหนด และการส่งเสริมการทำการเกษตร ปลอดการเผา เป็นต้น

มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ พัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเสริม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่พัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์คุณภาพอากาศ ฐานข้อมูลสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง พัฒนาระบบเตือนภัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น

Source: ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) – The Standard

นอกจากเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีจะหมดไปก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เวลาใกล้หน้าหนาวทีไรปัญหานี้ก็กลับมาอีกครั้ง พอหมดช่วงนี้เรื่องก็เงียบ และดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนี้มานานหลายปี ล่าสุดทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง (พ.ศ. 2563) สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากลิงค์ข้างบน ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติการสำหรับการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษด้านฝุ่นละออง

ไม่รู้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ ก็ต้องดูกันต่อไป

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

The Pollution Control Department (PCD) of Thailand on Monday unveiled a new website providing accessible three-day haze forecasts to businesses and the public across Thailand.

"From now on, anyone can access the website to check the PM2.5 situation in advance and the department will use the information to better implement measures to limit the impact of air pollution on people's health and the local environment," Aekkapol Aekakkararungroj, chief of the Servir-Mekong project that helped developing the model. The website — aqatmekong-servir.adpc.net/en/ mapviewer/ — went live on Monday.

Steem: The Bangkok Post


You got a 50.00% upvote from @votemypost Send any amount of Steem to @votemypost with your post link in the memo for a proportional upvote. Earn a passive income by delegating Steem Power to @votemypost

If you are looking to earn a passive no hassle return on your Steem Power, delegate your SP to @votemypost by clicking on one of the ready to
delegate links:
25SP | 50SP | 75SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2500SP | 5000SP

Another Amount


You will earn 85% of the voting bot's earnings based on your delegated SP's prorated share of the bot's SP each day! You can also undelegate at anytime.